اتاق معما Escape Room

همانطور که میدانید انجام بازی های ترسناک و هیجانی اگر با فعالیت بدنی همزمان شود، خلاقیت و روحیه همکاری را بالا می برد؛ به همین دلیل این بازی تقریبا در تمامی کشورها اتاق معما از طرفداران بسیاری برخوردار است.

اولین مجموعه اتاق فرار توسط یک تیم 6 نفره در سال 2007 را اندازی شد. این مجموعه در توکیو راه اندازی شد و پس از مدتی بقدری این مجموعه ها طرفدار پیداکرد که در بسیاری از کشور های اروپایی و آسیایی این مراکز احداث شد.
در ایران نیز مجموعه آریولند، همزمان با کمپانی هایی نظیر Parapak و Hinthunt فعالیت خود را در سال 2013 در کشور عزیزمان ایران شروع کرذ.

اگر شما میخواهید لذت مجموعه هایی نظیر اتاق فرار بوداپست با لندن را احساس کنید و یا اتاق معما هایی باکیفت نظیر اتاق معمای هنگ کنک راه اندازی کنید با مجموعه آریولند تماس بگیرید.

آریو اسکیپ (Ario Escape)

آریو اسکیپ با اتکا به تجربه و توان کادر فنی خود نسخه ای هوشمند از این محصول را برای نخستین بار به ایران عرضه نموده است. نوشتار پیش رو ویژگی های منحصر به فرد اتاق معما آریو و سناریوهای متنوعی که قابل عرضه هستند را معرفی نماید.
در اتاق معما هوشمند علاوه بر تمرکز برروی دکوراسیون زیبا و انتخاب بازی های جذاب یک سیستم کنترلی هوشمند کل فضای بازی را تحت کنترل خواهد داشت و بازی را مطابق تایم لاین طراحی شده پس از تشخیص حضور بازیکنان در هر مرحله اجرا می نماید.
هوشمندسازی اتاق معما علاوه بر افزایش چشمگیر جذابیت های این بازی موجب می گردد که بتوان بازی را در دو یا سه قسمت متوالی با انجام اندک تغییر سخت افزاری و کدنویسی جدید بروز نموده و بازیکنان بتوانند ادامه بازی را در آینده پیگیری نماید (سناریو چند قسمتی). بعلاوه، با توجه به ماهیت الکترونیکی این بازی براحتی می توان از سناریوهای ترکیبی نیز استفاده کرد.
سناریونویسی بصورت تخصصی و در تعامل با خواسته های مشتری و طبق چهارچوب های از پیش تعیین شده تدوین می شود، سپس فیلم نامه نهایی جهت طراحی و اجرا به واحد مهندسی ارجاع می گردد. به طور معمول محوطه بازی به 2 الی 5 اتاق مجزا تقسیم می گردد.

فرار از زندان (Prison Break)

4

اتاق

60

زمان

8

نفرات

50

متراژ

میزان سختی

90%

خلاصه داستان: سال 1975 است. شما اشتباها به جرم قتل یک قاضی ایالتی مقصر شناخته شده اید و محکوم به حبس ابد هستید!

خانه جدید ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ زﻧﺪانی ﭘﯿﺶ از شما ﺑﺪون ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ که آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در واﻗﻊ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ … آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دردﻧﺎك ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ بیاید ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﻠﻮل کناری از اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﺨﻮف ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟

اتاق معما - فرار از زندان در ایران - آریولند

فوق محرمانه (Top Secret)

4

اتاق

60

زمان

6

نفرات

55

متراژ

میزان سختی

80%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: ﯾﮏ ﺑﺎزي ﻓﺮار ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ! ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ توانسته اید ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎد ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ اینجا هستید تا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی موشکی و ﻫﻤﻪ آرﺷﯿﻮ ﻣﺨﻔﯽ را ﺳﺮﻗﺖ کنید و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻋﺠﻠﻪ کنید!

اتاق معما - فوق محرمانه - آریولند

بمب (The Bomb)

3

اتاق

60

زمان

6

نفرات

50

متراژ

میزان سختی

80%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮي و اﺳﺖ! ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮﻗﺼﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از وی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر او و ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی بمب اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و بمب را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ فرمانده بمب را ﺧﻨﺜﯽ کنید.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﺮﯾﻊ! “آﻧﻬﺎ” ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ کنند!

اتاق معما - بمب - آریولند

سلول (The Cell)

3

اتاق

60

زمان

6

نفرات

40

متراژ

میزان سختی

80%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: ﺷﻤﺎ به ﺟﺮم ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ به 60 ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اید و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

تنها راه ﺑﺮای آزادی، ﻓﺮار اﺳﺖ. ﺷﻮرش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ فرصتی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮار را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟

اتاق معما - سلول - آریولند

آزمایشگاه زامبی (Zambe Lab)

4

اتاق

60

زمان

6

نفرات

50

متراژ

میزان سختی

70%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮق ﺳﺮی ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ زاﻣﺒﯽ و ﻧﺤﻮه کنترل آن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.

وﯾﺮوس ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎدزﻫﺮ و فرار از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ. ﺣﻮاﺳﺘﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ!

اتاق معما - زامبی لند - آریولند

دروغ سفید (White Lie)

3

اتاق

60

زمان

6

نفرات

45

متراژ

میزان سختی

60%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﻼﯾﯽ ای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎور، اﻣﻼك داﺷﺘﻪ اﯾﺪ. او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﻋﻤﺎرت قدیمی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارزان را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دهد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻼك را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﺢ اﺳﺖ! از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!

اتاق معما - دروغ سفید - آریولند

قتل مرموز (Mystrious Murder)

3

اتاق

60

زمان

6

نفرات

40

متراژ

میزان سختی

80%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: در ﻟﻨﺪن دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺮدم وﺣﺸﺖ زده ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﺗﺮك ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻀﻨﻮن را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺣﺎل در ﺧﻠﻮت ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك از دﺳﺖ ﻧﺪهید!

اتاق معما -قتل مرموز - آریولند

سرقت از بانک (Bank Robbery)

4

اتاق

60

زمان

6

نفرات

50

متراژ

میزان سختی

80%

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن: اﻟﻤﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺻﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﺮو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ. ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺖ!

ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ…

اتاق معما - سرقت از بانک - آریولند
سرمایه گذاری مطمئن
سرمایه گذاری مطمئن
سرمایه گذاری مطمئن
پیشرفت اقتصادی

سرمایه گذار شو

در انتخاب هایمان در خصوص سناریوهای اتاق معما هوشمند سعی نموده ایم با نگاهی موشکافانه به جنس بازار هدف و کسب دانش از نیازهای مشتریان مان بازی هایی طراحی کنیم که عملا پاسخگوی خواسته های کاربران باشد.
در خلا موجود صنعت تفریحات ایران و نیز معضلات اجتماعی موجود که محصول عدم تطبیق صحیح مردم با مدرنیته می باشد، بر آن شدیم تا تمرکز خود را بروی ورزش-تفریح های مدرنی قرار دهیم که تجربیات پیشین رضایتمندی بالای خانواده ها و استقبال آنان از این دست محصولات را نشان می دهد. اینگونه تفریحات بواسطه ماهیت ورزشی فکری گونه خود باعث کالری سوزی بالا و همچنین افزایش رشد ذهنی بازیکنان می شود ، بعلاوه با تقویت روحیه همکاری و تعاون افراد و نیز انفصال جوانان از فضاهای مجازی و بازی های کامپیوتری که منجر به انزوا و کم تحرکی گسترده ای شده اند مطلوب اولیا و نیز مربیان مدارس واقع می گردند.
آنچه که مطالعه نمودید در خصوص پیاده سازی اتاق های معمای هوشمند می باشد. پس از حصول توافقات اولیه و انتخاب سناریو توسط سرمایه گذاران و همچنین عقد قرارداد، در قدم بعدی، فاز دوم یعنی انجام طراحی بمنظور محاسبه دقیق متریال های مورد نیاز و نیز نحوه چیدمان تجهیزات صورت می پذیرد. پیش بینی می گردد که ظرف مدت یک ماه بتوانیم فایل نهایی اتاق معمای هوشمند اعم از سناریو و پلن را در اختیار مدیران مربوطه قرار دهیم تا پس از اخذ تاییدات لازم وارد فاز سوم کاری یعنی اجرای پروژه شویم.